top of page

Vilkår for bruk av Tjugum Hytter

Velkommen til Tjugum Hytter!

Desse vilkåra beskriv reglane for bruk av nettstaden til Tjugum Hytter, tilgjengeleg frå https://www.tjugumcabins.no.

Ved å bruke denne nettstaden går me ut ifrå at du godtek desse vilkåra for bruk. Ikkje fortset å bruk Tjugum Hytter dersom du ikkje godtek alle vilkåra og føresetnadane som er gjevne på denne sida.

Følgjande terminologi gjeld desse vilkåra, personvernerklæringa og ansvarsfråskrivelsen og alle andre avtalar: «Kunden», «Du» og «Din» refererer til deg, personen som loggar på denne nettstaden og er i samsvar med Tjugum Hytter sine vilkår og føresetnader. «Oss sjølve», «me», «vårt» og «oss» refererer til Tjugum Hytter. Alle vilkår omfattar tilbod og vurderingar rundt betaling som er naudsynt for å kunne tilby den hjelp brukarane av nettstaden og kundane våre elles treng. Dette skal gjerast på den mest hensiktsmessige måten med det føremål å kunne levere våre tenestar i samsvar med gjeldande regelverk. Einkvar bruk av ovannemnde terminologi eller andre ord i eittal, fleirtal, store bokstavar og/eller han/ho eller dei, blir ansett som utskiftbare og derfor som henvisande til det same.

 

Informasjonskapslar

Me benyttar oss av informasjonskapslar på nettstaden vår. Ved å bruke Tjugum Hytter, godtok du å bruke slike informasjonskapslar i samsvar med Tjugum Hytter si personvernerklæring.

Dei fleste interaktive nettstader brukar informasjonskapslar for å innehente informasjon om brukarane for kvart besøk på nettstaden. Informasjonskapslar brukast for å mogleggjere funksjonaliteten til nettstaden vår og for å gjere det lettare for folk som besøkjer nettstaden vår. Nokon av våre tilknytte annonseringspartnarar kan også bruke informsasjonskapslar.

 

Lisens

Med mindre anna er oppgitt, eig Tjugum Hytter og/eller våre lisensinnehavarar alle intellektuelle rettar for alt materiale som finnast på Tjugum Hytter sine nettstader. Alle slike rettar er reservert. Du kan få tilgang til desse frå Tjugum Hytter for eige personleg bruk på dei vilkåra og begrensningane som er gitt på denne sida.

Du må ikkje:

 • Republisere materiale frå Tjugum Hytter.

 • Selje, leige eller underlisensiere materiale frå Tjugum Hytter.

 • Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale frå Tjugum Hytter.

 • Omfordele innhald frå Tjugum Hytter.

Denne avtalen trer i kraft frå dags dato.

Delar av denne nettstaden gir brukarane moglegheit til å leggje ut og utveksle meiningar og informasjon. Tjugum Hytter filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikkje kommentarar før dei er til stades på nettstaden. Kommentarar gjenspeglar synspunkta og meiningane til personen som legg ut sine synspunkt og meiningar. I den grad det er tillate i gjeldande lover, er ikkje Tjugum Hytter ansvarleg for kommentarane eller for noko ansvar, skadar eller utgifter forårsaka og/eller lidd som følgje av bruk av og/eller utlegging av og/eller utsjåande av kommentarane på denne nettstaden.

Tjugum Hytter forbeheld seg retten til å overvake alle kommentarar og fjerne eventuelle kommentarar som kan betraktast som upassande, støytande eller som forårsakar brot på våre vilkår for bruk.

Du godtek at:

 • Du har rett til å leggje ut kommentarar på nettstaden vår og har alle naudsynte lisensar og samtykker til å gjere det.

 • Kommentarane bryt ikkje med nokon intellektuelle rettar, inkludert utan begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for nokon tredjepart.

 • Kommentarane inneheld ikkje ærekrenkande, injurierande, støytande, usømmeleg eller på annan måte ulovleg materiale som er brot på det gjeldande personvernet.

 • Kommentarane ikkje vil bli brukt til å be om eller til å fremje forretning eller presentere kommersielle aktivitetar eller ulovleg aktivitet.

Du gir herved Tjugum Hytter ein ikkje-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere nokon av dine kommentarar i alle formar, format eller mediar.

 

Hyperlenking til innhaldet vårt

Følgjande organisasjonar kan lenke til nettstaden vår utan forutgåande skriftleg godkjenning:

 • Offentlege etatar.

 • Søkemotorar.

 • Nyheitsorganisasjonar.

 • Systemomfattande akkrediterte verksemder bortsett frå å rekvirere ideelle organisasjonar, velgjerdskjøpesenter og velgjerdsinnsamlingsgrupper som kanskje ikkje hyperkoplar til vår nettstad.

 • Online katalogdistributørar kan lenke til nettstaden vår på same måten som dei hyperlenker til nettstaden til børsnoterte verksemder.

Desse organisasjonane kan lenke til heimesida vår, til publikasjonar eller til annan nettstadsinformasjon så lenge lenka: (a) ikkje på nokon måte er villeiande; (b) ikkje inneber falsk sponsing, godkjenning eller godkjenning av den samankopla parten og deira produkt og/eller tenester; og (c) passar innanfor samanhengen til den tilknytta parten sin nettstad.

Me kan vurdere å godkjenne andre koplingsførespurnader frå følgjande typar av organisasjonar:

 • Kjende forbrukar- og/eller forretningsinformasjonskjelder.

 • dot.com fellessider.

 • Foreiningar eller andre grupper som representerer velgjerdsorganisasjonar.

 • Online katalogdistributørar.

 • Internettportalar.

 • Rekneskaps-, advokat- og konsulentselskap.

 • Utdanningsinstitusjonar og bransjeforeiningar.

Me vil godkjenne koplingsførespurnader frå desse organisasjonane dersom me bestemmer oss for at: (a) lenka ikkje vil få oss til å sjå ugunstig ut for oss sjølve eller for våre godkjende verksemder; (b) organisasjonen ikkje har nokon negative postar om oss; (c) fordelen for oss av synlegheita til hyperkoplinga kompenserar for fråværet av Tjugum Hytter; og (d) lenka er i samanheng med generell ressursinformasjon.

Desse organisasjonane kan lenke til heimesida vår så lenge lenka: (a) ikkje er villleiande; (b) ikkje inneber falsk sponsing, godkjenning eller godkjenning av den samankopla parten og deira produkt og/eller tenester; og (c) passar innanfor samanhengen til den tilknytta parten sin nettstad.

Dersom du er ein av organisasjonane som er oppført i avsnitt 2 ovanfor, og er interessert i å lenke til nettstaden vår, må du informere oss ved å sende ein e-post til Tjugum Hytter. Vennligst inkluder namnet ditt, organisasjonsnamnet ditt, kontaktinformasjonen samt nettadressa til nettstaden din, ei liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstaden vår og ei liste over nettadressene på nettstaden din som du ønskjer å lenke frå. Vent 2-3 veker på svar.

Godkjende organisasjonar kan hyperkople til nettstaden vår på følgjande måtar:

 • Ved å bruke namnet vårt; eller

 • Ved bruk av den einsarta ressurslokatoren som det blir lenka til; eller

 • Ved å bruke ein kva som helst anna beskrivelse av nettstaden vår, slik det er fornuftig i konteksten og formatet på innhaldet på den tilknytta parten sin nettstad.

Ingen bruk av Tjugum Hytter sin logo eller anna åndsverk er tillate for å lenke utan gyldig lisensavtale.

 

iFrames

Utan førehandsgodkjenning og skritfleg tillatelse kan du ikkje opprette rammer rundt nettstadene våre som på nokon måte endrar den visuelle presentasjonen eller utsjånaden til nettstaden vår.

 

Innhaldsansvar

Me skal ikkje haldast ansvarlege for innhald som visast på nettstaden din. Du samtykkjer i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som finnast på nettstaden din. Ingen lenke(r) skal visast på ein nettstad som kan tolkast som injurierande, uanstendig eller kriminell, eller som bryt med eller oppfordrar til brot med ein tredjeparts sine rettar. 

 

Personvernet ditt

Ver vennleg å les personvernerklæringa vår.

 

Reservasjon av rettar

Me forbeheld oss retten til å be om at du fjernar alle lenker eller ei bestemt lenke til nettstaden vår. Du godkjenner å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstaden vår på førespurnad. Me forbeheld oss også retten til å tilpasse vilkåra på denne sida og tilknytta retningslinjer når som helst. Ved å kontinuerleg lenke til nettstaden vår, godtek du å vere bunden til og å følgje desse vilkåra og føresetnadane.

Fjerning av lenker frå nettstaden vår

Dersom du finn ei lenke på nettstaden vår som er støytande av ein eller annan grunn, kan du kontakte og informere oss når som helst. Me vil vurdere førespurnader om å fjerne lenker, men me er ikkje forplikta til å gjere dette eller til å svare deg direkte.

Me garanterar ikkje at informasjonen på denne nettstaden er riktig, me garanterar ikkje at den er fullstendig eller nøyaktig. Me lovar heller ikkje å sikre at nettstaden forblir tilgjengeleg eller at materialet på nettstaden blir halde oppdatert.

Ansvarsfråskriving

I den grad det er tillate i henhold til gjeldande lov, utelet me alle garantiar og føresetnader knytt til nettstaden vår og bruken av denne nettstaden. Ingenting i denne ansvarsfråskrivelsen vil:

 • Begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade.

 • Begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller falske framstillingar.

 • Begrense nokon av våre eller dine forpliktelsar på nokon måte som ikkje er tillate i henhold til gjeldande lov.

 • Utelate nokon av våre eller dine forpliktelsar som ikkje kan utelatast i henhold til gjeldande lov.

Begrensningane og ansvarsforboda som er gjevne i dette avsnittet og andre stader i denne ansvarsfråskrivinga: (a) er underlagt føregåande avsnitt; og (b) styrer alle forpliktelsar som oppstår under ansvarfråskrivinga, inkludert forpliktelsar som oppstår i kontrakt, i erstatningsrettslege forhold og for brot på lovbestemt plikt.

Så lenge nettstaden, informasjonen og tenestene på nettstaden leverast gratis, er me ikkje ansvarlege for tap eller skade av noko slag.

bottom of page